Kallelse till höstmöte 2019

Tid: onsdag 27.11.2019 kl. 19:00

Plats: Sjöscoutkåren Vikingarnas kårlokal, Apollogatan 5

Föredragningslista

 1. Mötet öppnas.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av två (2) protokolljusterare och två (2) rösträknare för mötet.
 4. Konstaterande av att mötet är lagenligt sammankallat och beslutfört.
 5. Godkännande av föredragningslistan.
 6. Godkännande av verksamhetsplanen för följande kalenderår.
 7. Fastställande av medlemsavgift och budget för följande kalenderår.
 8. Val av kårkvartersmedlemmar istället för dem som är i tur att avgå.
 9. Val av två (2) verksamhetsgranskare och två (2) suppleanter för följande
  kalenderår.
 10. Val av två (2) inventeringsmän och två (2) suppleanter för följande
  kalenderår.
 11. Val av övriga nödvändiga funktionärer.
 12. Övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.
 13. Mötet avslutas.

Hälsningar,
Janina Sved, kårchef

chevron-right
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram